WorldCat

WorldCat là mạng lưới nội dung thư viện lớn nhất thế giới, chứa thông tin về sách, tạp chí, đĩa quang kỹ thuật số (Digital Video Disc, DVD), đĩa nén (Compact Disc, CD), bản nhạc in và bản ghi âm từ các thư viện trên khắp thế giới.

Sử dụng nguồn tài liệu này để:

  • Yêu cầu Mượn liên thư viện các tài liệu không thuộc sở hữu của Thư viện quận Multnomah.
  • Tìm kiếm bộ sưu tập thư viện trong cộng đồng của quý vị, trong nước và trên thế giới.

Lưu ý đối với người sử dụng ArticleFirst: Nội dung của ArticleFirst hiện là một phần thuộc WorldCat.