Bắt đầu thành lập và hỗ trợ một nhóm đọc sách

Cùng nói chuyện với nhau về sách nhằm nâng cao hiểu biết và phát triển cộng đồng. Quý vị có thể yêu cầu phòng họp trong thư viện để tổ chức các cuộc họp cho nhóm đọc sách. Hãy hỏi nhân viên thư viện về việc đặt trước phòng họp hoặc có thể yêu cầu qua trang trực tuyến.

Để có tài liệu đọc, xin tìm kiếm trong Bộ sưu tập sách điện tử tiếng Việt hoặc sách được nêu ra trong trang Các ngôn ngữ nổi bật.