Gửi email cho chúng tôi

XIN CHO CHÚNG TÔI BIẾT LÀM SAO ĐỂ LIÊN LẠC VỚI QUÝ VỊ

Chúng tôi tôn trọng sự tư ẩn của quý vị: Để biết thêm thông tin về sự tư ẩn đối với phần mềm Theo Dõi Thông Tin (Knowledge Tracker), xin vui lòng đọc chính sách tư ẩn của Thư Viện Hạt Multnomah.