PressReader

Image
PressReader logo

PressReader chứa các báo và tạp chí bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm các nguồn quốc tế từ nhiều quốc gia.

Tạo tài khoản PressReader để lưu lại các báo và tạp chí yêu thích và sử dụng tất cả các tính năng. Tạo tài khoản trước khi sử dụng ứng dụng miễn phí trong Trung tâm trợ giúp (Help Center) của PressReader và App Stores.