Aging and Disability Resource Connection (ADRC) (Website)

Tổ chức Kết nối nguồn thông tin, tài liệu hỗ trợ người cao tuổi và người khuyết tật (The Aging and Disability Resource Connection, ADRC) phục vụ 24 giờ mỗi ngày. ADRC chuẩn bị cho công chúng thông tin, sự trợ giúp, và hướng dẫn trong những vấn đề ảnh hưởng đến người cao tuổi và người khuyết tật không tính đến thu nhập của họ. Gọi ADRC số 503.988.3646. Có thông dịch qua điện thoại nếu cần.

Resource topic

Resource type