Cuentos y canciones

Sun Mar 31
2:00 PM - 3:00 PM

Se presentan cuentos, canciones y rimas en español para familias con niños de 0 a 6 años. 

The word Espanol spelled in large red letters on a green background

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.