New Holgate Library: White Lotus Dragon & Lion Dance Team

Sat Jul 13
9:45 AM - 11:00 AM

Please join us at the new Holgate Library for the ribbon cutting and White Lotus Dragon and Lion Dance Team to open the first new building of the library building project! Follow the dancers through the building to ensure good luck and fortune, and stay for the day-long celebration. 

Photograph of three lion dance puppets, two white and one green

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.