Hướng dẫn cho cha mẹ đến Bộ lọc và Internet

Thư viện Hạt Multnomah cung cấp truy cập Internet cho tất cả người dùng thư viện như là một phần của sứ mệnh của chúng tôi để cung cấp các tài nguyên phản ánh sự phong phú đa dạng về lợi ích và quan điểm ​​trong cộng đồng của chúng tôi. Mặc dù Internet cung cấp nhiều nguồn thông tin giá trị, nó cũng mang đến các tài liệu có thể không chính xác, không thích hợp hoặc xúc phạm một số cá nhân.

Những khách hàng thư viện 18 tuổi hoặc hơn có thể chọn giữa truy cập Internet có lọc và không lọc mỗi lần họ sử dụng máy tính thư viện. Qua việc thiết lập các chính sách thư viện cho trẻ em và thiếu niên sử dụng Internet, mục tiêu của chúng tôi là cung cấp truy cập thông tin phù hợp với lứa tuổi trong khi đảm bảo rằng thư viện của chúng tôi là một nơi an toàn và thân thiện cho những người trẻ tuổi. Chính sách của chúng tôi cũng ủng hộ mãnh mẽ quyền và trách nhiệm của quý vị với tư cách là cha mẹ để hướng dẫn con quý vị sử dụng tài nguyên thư viện.
 

Thư viện cung cấp truy cập Internet cho những người trẻ tuổi

  • Thiếu niên (13-17 tuổi) có sự lựa chọn truy cập Internet có lọc hoặc không lọc trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ định truy cập có lọc.
  • Trẻ em (12 tuổi hoặc ít hơn) truy cập Internet có lọc trừ khi cha mẹ hoặc người giám hộ chỉ định họ có thể chọn giữa truy cập có lọc và không lọc.
  • Cha mẹ của trẻ em và thiếu niên mới đăng ký sẽ được thông báo bằng thư về những lựa chọn của con họ để đưa ra quyết định về cấp độ truy cập Internet của con họ.
  • Máy tính trong khu vực của trẻ em của các thư viện Hạt Multnomah chỉ cung cấp truy cập có lọc.
  • Các máy tính công cộng khác sẽ tiếp tục cung cấp cả truy cập có lọc và không lọc, tùy thuộc vào truy cập cho phép mỗi người dùng thư viện cá nhân trong các hạng mục tuổi liệt kê ở trên.
     

Quý vị có thể thay đổi cấp độ truy cập Internet của con quý vị tại thư viện

Mang theo thẻ hoặc số thẻ thư viện của con quý vị đến thư viện và điền một mẫu chứng thực rằng quý vị là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ và yêu cầu chúng tôi thay đổi cấp độ truy cập của con quý vị. Lựa chọn của quý vị sẽ trở thành một phần của hồ sơ thư viện điện tử của con quý vị.
 

Sau đây là cách bộ lọc hoạt động

Một bộ lọc là một chương trình phần mềm cố gắng hạn chế hoặc chặn truy cập đến các trang web dựa trên nội dung. Bộ lọc được Thư viện Hạt Multnomah sử dụng đánh giá các trang web bằng cách tìm kiếm các từ khoá, sự kết hợp các từ và các ngữ cảnh mà chúng được sử dụng. Sau đó nó chặn truy cập vào các trang web mà nó xác định có thể là không thích hợp. Khi bộ lọc được kích hoạt, máy tính thư viện chặn tài liệu mà phần mềm lọc xác định có thể là khiêu dâm.

Phần mềm lọc không hoàn hảo. Tài liệu phải bị chặn có thể và đôi khi lọt qua bộ lọc. Bộ lọc cũng có thể chặn quá mức, ngăn cản truy cập đến tài liệu mà con quý vị có thể cần cho sử dụng ở trường hoặc cá nhân. Phần mềm lọc không thay thế cho sự tham gia của cha mẹ trong việc sử dụng Internet của một đứa trẻ, ở thư viện hay ở nhà.

Nếu bộ lọc chặn thông tin cần thiết, con quý vị nên báo cáo vấn đề với một nhân viên thư viện. Trang đó sẽ được xem xét để xác định xem có nên được bỏ chặn không. Nhân viên cũng có thể giúp bằng cách cung cấp thông tin từ các trang đó hoặc hướng dẫn con quý vị đến tài nguyên thay thế.
 

Quý vị có thể thay đổi suy nghĩ về truy cập Internet của con mình

Quý vị có thể thay đổi cấp độ truy cập của con quý vị bất cứ lúc nào và có thể muốn đánh giá lại cấp độ truy cập khi con quý vị trưởng thành. Khi trẻ em 13 tuổi, cấp độ truy cập Internet của họ tự động thay đổi để cho phép họ lựa chọn giữa tìm kiếm có lọc và không lọc. Nếu quý vị muốn con mình tiếp tục chỉ nhận được truy cập có lọc, làm theo thủ tục nêu trên để thay đổi cấp độ truy cập.

Khi thiếu niên 18 tuổi, cấp độ truy cập của họ tự động thay đổi để cho phép họ lựa chọn giữa tìm kiếm có lọc và không lọc trên cơ sở cố định, mỗi khi họ sử dụng máy tính thư viện.

Phần mềm lọc không thể thay cho sự phán xét tốt hay tư duy phê phán. Có hoặc không có bộ lọc, quý vị và con của quý vị cần phải trao đổi với nhau về các hoạt động trực tuyến của con quý vị.
 

Quý vị có thể giúp con mình sử dụng Internet tốt nhất

Chúng tôi khuyến khích quý vị nói chuyện với con quý vị về kỳ vọng và nguyên tắc cơ bản của quý vị khi lướt mạng. Thảo luận con quý vị có thể lướt mạng khi nào, ở đâu và trong bao lâu và những hoạt động nào được cho phép. Chúng tôi đề nghị quý vị dán "nội quy" rõ ràng, dễ đọc trên hoặc gần màn hình máy tính của quý vị ở nhà và nhắc nhở con quý vị rằng những quy định này cũng áp dụng cho việc sử dụng Internet tại các thư viện công. Bất cứ khi nào có thể, giám sát hoạt động trực tuyến của con quý vị. Nếu quý vị không quen với máy tính và Internet, chúng tôi mời quý vị tham gia một lớp học miễn phí tại thư viện. Sau đó, ngồi xuống nói chuyện với con quý vị. Cho con bạn điều hướng Internet và chỉ cho bạn các trang web con quý vị truy cập.