Nói chuyện với trẻ em về chủng tộc và nạn phân biệt chủng tộc

Trang web và sách gợi ý cho gia đình

Nếu quý vị không chắc chắn nên nói chuyện với con quý vị như thế nào về chủng tộc, nạn phân biệt chủng tộc và chống lại nạn phân biệt chủng tộc, sách và trang web có thể trợ giúp.

Gợi ý sách cùng chủ đề