Job Coaching from St. Johns Center for Opportunity

Wed Apr 17
10:00 AM - 2:00 PM

Meet one-on-one with a job coach from the St. Johns Center for Opportunity. Services include career counseling, resume help, interview prep, job referrals/placements, and connections to trainings. 
 
No need to register. Drop in for first come, first served help.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.