Retablos de Amor / Altarpieces of Love

Sat May 11
3:00 PM - 5:00 PM

Enjoy making small altarpieces in wood and cardboard, painted in acrylic Caribbean colors to place portraits, ceramics or favorite objects. /Disfruta haciendo retablos pequeños en madera y cartón, pintados en colores caribeños acrílicos para colocar retratos, cerámicas u objetos favoritos

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.