Last Thursdays

Thu Apr 25
6:00 PM - 7:30 PM

Need a quiet space or dedicated time to write? Want to connect with others? 
Drop in for a low pressure space to create.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.