Family Craft Time

Sat Feb 24
11:00 AM - 12:00 PM

Have fun crafting together with your family! Crafting is a wonderful bonding experience and also builds creativity. Parents and caregivers are invited to assist their children on a project or craft alongside them. For ages 5+ with a grown up. First come, first served.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.