Water and Swimming Safety for Kids

Wed Jun 5
3:00 PM - 3:30 PM

A pediatric health educator from the child injury prevention team at Randall Childrens Hospital will present a fun lesson to teach children about water safety and swimming, using a read-aloud, song, and activity book.

Illustration of a woman reading to five children sitting in a circle

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.