New Holgate Library: Vietnamese Calligraphy

Mon Jul 15
4:00 PM - 6:00 PM

Dang Hoa will write names or short phrases in beautiful Vietnamese calligraphy for you to keep. 

Calligrapher in front of red art with calligraphy

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.