The Orchid Trio presents World Classics

Sun Jun 9
2:00 PM - 3:00 PM

Come enjoy classical favorites from around the world! Presented by The Orchid Trio, a string trio with violinist Siying Ge, violist Deborah Shuster, and cellist Quinn Liu. In the Collins Gallery.

Made possible by The Library Foundation through the Dennis Uniform Company Endowment for Music at Central Library.

three smiling musicians in black clothing holding string instruments

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.