"Summer Berries" Clay Wreath

Mon Jun 10
5:30 PM - 7:00 PM

Join us for an art class where you will learn techniques to create summer berries out of clay. Each participant will create their own piece of art to take home!

ATTENTION: The program is designed for adults and children over 5 years old. Space is limited.

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.