Thư viện Northwest

Từ 18 tháng 1 đến 22 tháng 1, Thư viện Northwest chỉ mở phục vụ bên ngoài cửa, cho lấy tài liệu đặt, giúp in và sao chép.

Weekly Hours

  • Thứ hai trưa - 8 giờ tối
  • Thứ ba trưa - 8 giờ tối
  • Thứ tư 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thứ năm 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thứ sáu 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thư bảy 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Chủ nhật trưa - 5 giờ chiều