Thư viện Hollywood

Weekly Hours

  • Thứ hai 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thứ ba 10 giờ sáng - 8 giờ tối
  • Thứ tư trưa - 8 giờ tối
  • Thứ năm trưa - 8 giờ tối
  • Thứ sáu 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Thư bảy 10 giờ sáng - 6 giờ tối
  • Chủ nhật 10 giờ sáng - 5 giờ chiều