Thẻ thư viện cho người không phải là cư dân

Sống ngoài Hạt Multnomah?

Quý vị có thể làm một thẻ thư viện miễn phí nếu quý vị là cư dân của:

  • Hạt Clackamas, Oregon – trừ Thành phố Johnson
  • Hạt Hood River, Oregon
  • Hạt Washington, Oregon
  • Hạt Clark, Washington
  • Hạt Klickitat, Washington
  • Hạt Skamania, Washington
  • Phân khu Yale, Hạt Cowlitz, Washington
  • Thành phố Ariel, Cougar hoặc Woodland, Hạt Cowlitz, Washington

Các thư viện trong các khu vực này thuộc về Trao đổi Liên thư viện Trung Tâm (Metropolitan Interlibrary Exchange). Các cư dân có thể xin làm thẻ thư viện miễn phí tại bất kỳ thư viện tham gia nào. Quy định và phí có thể thay đổi.

Trao đổi Liên thư viện Trung Tâm bao gồm Camas Public Library (Thư viện Công Camas) , Fort Vancouver Regional Library District (Khu Thư viện Vùng Fort Vancouver), Hood River County Library District (Khu Thư viện Hạt Hood River), Library Information Network of Clackamas County (Mạng lưới Thông tin Thư viện của Hạt Clackamas) và Washington County Cooperative Library Services (Dịch vụ Thư viện Hợp tác Hạt Washington).

Nếu quý vị không sống trong Hạt Multnomah hoặc một trong các khu vực ở trên, quý vị có thể làm một thẻ Thư viện Hạt Multnomah với lệ phí là $135,00 mỗi năm. Lệ phí này cũng cho phép tất cả các thành viên trong hộ gia đình quý vị làm thẻ thư viện.