Chính sách mượn sách liên thư viện

Duyệt lần cuối ngày 3 tháng 6 năm 2010

Chỉ cư dân của Hạt Multnomah, những người nộp thuế bất động sản hoặc tài sản cá nhân trong Hạt Multnomah, và những người mua một thẻ thư viện cho người không phải là cư dân có thể sử dụng dịch vụ mượn sách liên thư viện của Thư viện Hạt Multnomah. Hồ sơ thẻ thư viện của quý vị phải phản ánh chính xác tình trạng cư dân hoặc người trả thuế của quý vị.

Chúng tôi sẽ cố gắng mượn bất kỳ đầu mục nào (trừ các đầu mục liệt kê dưới đây) miễn là nó thuộc sở hữu của một thư viện tham gia vào mượn sách liên thư viện và ở tại Hoa Kỳ hoặc Canada.

Hạn chế

Thư viện không thể mượn:

  • Các đầu mục xuất bản trong năm lịch hiện tại.
  • Các đầu mục thuộc sở hữu của Thư viện Hạt Multnomah (trừ khi bị mất tất cả các bản sao).
  • Tạp chí định kỳ giới hạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu bản phô tô hoặc vi dạng.
  • Sách in trước năm 1800. Chúng tôi sẽ cố mượn những tài liệu này dưới dạng in lại hoặc vi dạng, nếu có.
  • Sách điện tử và sách nói tải về được.
  • Thu âm nhạc, phần mềm, hoặc thu video ở định dạng bất kỳ.

Chúng tôi sẽ nỗ lực mượn tài liệu âm thanh (dạy ngôn ngữ, sách và bài giảng trên băng hoặc CD).

Phí

Thư viện luôn cố gắng mượn từ các thư viện cho mượn miễn phí. Tuy nhiên:

  • Nếu không có sẵn một thư viện cho mượn miễn phí, thư viện sẽ bao trả tối đa $10 cho bất kỳ đầu mục yêu cầu nào.
  • Nếu phí mượn vượt quá $10, mượn sách liên thư viện sẽ không tiếp tục với yêu cầu này đến khi thành viên đó đồng ý trả số dư.
  • Để tránh sự chậm trễ, thành viên nên cho biết số tiền mà họ sẵn sàng trả trong trường Chi phí Tối đa của hình thức mượn sách liên thư viện. $10 là đủ cho hầu hết các chi phí mượn.

Thành viên làm mất tài liệu hoặc chịu tiền phạt tối thiểu $20 có thể không yêu cầu mượn sách liên thư viện được cho đến khi xử lý xong tài liệu bị mất hoặc tiền phạt đã được giảm.

Thành viên với các đầu mục mượn liên thư viện quá hạn có thể không được mượn thêm đầu mục nữa từ mượn sách liên thư viện. Vẫn có thể truy cập tài khoản mượn sách liên thư viện của quý vị và gửi yêu cầu bổ sung.

Các tài liệu mượn sách liên thư viện không thể gia hạn.

Trách nhiệm và thông tin quan trọng khác

Vì những tài liệu mượn sách liên thư viện được cho mượn do sự hào phóng của các thư viện khác, điều quan trọng là trách nhiệm đối với các đầu mục này phải hoàn toàn rõ ràng. Do đó, tài liệu mượn sách liên thư viện chỉ có thể được mượn bằng thẻ thư viện của người yêu cầu chúng. Thẻ thư viện cho Nhà giáo dục không thể được sử dụng để yêu cầu hoặc mượn tài liệu mượn sách liên thư viện.

Không trả đầu mục mượn sách liên thư viện sẽ phải chịu phí tối thiểu là $50 vào thẻ thư viện của quý vị.

Có giới hạn là năm yêu cầu mượn sách liên thư viện hoạt động.

Thành viên phải có một tài khoản mượn sách liên thư viện để nêu yêu cầu mượn sách liên thư viện.