Các Phòng Học ở Hollywood (A-E)

Ảnh
Hollywood study room

Thư Viện Hillsdale có năm phòng học công cộng (A-E) Xin gọi hoặc ghé thăm thư viện để đặt chổ, có thể đặt trước tối đa 7 ngày. Giới hạn thời gian đặt chổ mỗi ngày là 2 tiếng cho mỗi cá nhân hoặc mỗi nhóm.

Events

Apr 18

Graphic Novel Club grades 2-3

Apr 18
Thu Apr 18
4:00 PM - 5:00 PM
Hollywood Library

Kids in grades 2-3 and their favorite adults are invited to talk about graphic novels and eat snacks! Every meeting includes a short activity related to this month's book.

Apr 19

Toddler Storytime

Apr 19
Fri Apr 19
10:15 AM - 10:45 AM
Hollywood Library

Two-year-olds (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.

Apr 19

Toddler Storytime

Apr 19
Fri Apr 19
11:15 AM - 11:45 AM
Hollywood Library

Two-year-olds (with a favorite adult) enjoy interactive stories, songs and games that encourage their emerging language skills.