Giúp đỡ với GED của quý vị

Lấy chứng chỉ Phát triển Giáo dục Phổ cập (General Educational Development - GED) của quý vị. Thư viện cung cấp nguồn tài nguyên trực tuyến, tài liệu học tập, cơ sở dữ liệu và Phòng thí nghiệm Học tập: Tài nguyên GED kéo dài hai giờ của chúng tôi. Phòng thí nghiệm học tập cung cấp cái nhìn tổng quan về quá trình GED bao gồm những thủ thuật học tập, một kiểm tra thực hành và học bổng kiểm tra 70 phần trăm. Phòng thí nghiệm học tập được tổ chức vào ngày thứ Bảy thứ ba của mỗi tháng từ tháng Mười đến tháng Năm tại các thư viện khác nhau. Xin gọi cho điều phối viên kỹ năng đọc viết cho người lớn của thư viện theo số 503.577.9984 để biết thêm thông tin.

Phòng thí nghiệm Học tập: Hướng dẫn về Tài nguyên GED (PDF, 475KB)

Các trang web và các tổ chức địa phương giúp quý vị lấy GED