Khiếm thính và mất thính lực

Dịch vụ dành cho người mất thính lực và yếu thính giác

Thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và thiết bị trợ thính

This listening system helps people hear better during library programs and events. It filters the sound to emphasize the voices and transmits it to a receiver you wear around your neck.