Thông báo nghỉ lễ

2023

Tết Dương lịch

Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023

Lưu ý: Thứ Hai, ngày 2 tháng 1 đóng cửa văn phòng hành chính.

Ngày lễ Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2023

Ngày lễ Tổng thống

Thứ Hai, ngày 20 tháng 2 năm 2023

Ngày lễ Chiến sĩ trận vong

Thứ Hai, ngày 29 tháng 5 năm 2023

Ngày Juneteenth

Thứ Hai, ngày 19 tháng 6 năm 2023

Ngày lễ Độc lập

Thứ Ba, ngày 4 tháng 7 năm 2023

Ngày lễ Lao động

Thứ Hai, ngày 4 tháng 9 năm 2023

Lễ Tạ ơn

Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023

Lưu ý: Thứ Tư, ngày 22 tháng 11 năm 2023 đóng cửa thư viện lúc 6 giờ chiều.

Lễ Đêm Giáng sinh

Chủ nhật, ngày 24 tháng 12 năm 2023

Lưu ý: Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023 đóng cửa văn phòng hành chính.

Lễ Giáng sinh

Thứ Hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023

Lưu ý: Thứ Ba, ngày 26 tháng 12 năm 2023 đóng cửa văn phòng hành chính.

2024

Tết Dương lịch

Thứ Hai, ngày 1 tháng 1 năm 2024