For teens

Thứ ba, tháng 11, ngày 30, 2021

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 01, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 02, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 08, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 09, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 15, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 12, ngày 16, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 22, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 12, ngày 28, 2021

7:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 12, ngày 29, 2021

4:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 1, ngày 25, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 22, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 3, ngày 29, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 4, ngày 26, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 31, 2022

7:00 giờ chiều