For teens

Chủ nhật, tháng 5, ngày 29, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 5, ngày 31, 2022

7:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 02, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 09, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 16, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ hai, tháng 6, ngày 20, 2022

12:30 giờ chiều

Thứ ba, tháng 6, ngày 21, 2022

12:30 giờ chiều

Thứ tư, tháng 6, ngày 22, 2022

12:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 23, 2022

12:30 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ sáu, tháng 6, ngày 24, 2022

12:30 giờ chiều

Thứ năm, tháng 6, ngày 30, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 07, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 14, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 21, 2022

1:00 giờ chiều

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 7, ngày 28, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 04, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 11, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 18, 2022

4:00 giờ chiều

Thứ năm, tháng 8, ngày 25, 2022

4:00 giờ chiều