Dịch vụ cho những người bị giới hạn ở nhà

Không thể đến thư viện? Chúng tôi có thể đến với quý vị. Lái xe của chúng tôi sẽ mang sách, cả sách in chữ to và chữ thường, và các tài liệu thư viện khác đến nhà quý vị. Liên lạc với chúng tôi để thu xếp các dịch vụ này.

Nhận sách qua thư

Dịch vụ Tiếp cận của Thư viện gửi sách qua thư miễn phí cho các thành viên tiếp cận.

Dịch vụ Sách Nói và Chữ nổi tại Thư viện Tiểu bang Oregon

Dịch vụ Sách Nói và Chữ nổi tại thư viện Tiểu bang Oregon cung cấp sách nói và máy nghe cho người dân Oregon không đọc được sách in. Quý vị có thể gọi cho họ theo số 1.800.452.0292 từ bất kỳ nơi nào tại Oregon.

Chuyển sách đến tận nhà (hiện không có)

Lái xe của chúng tôi có thể chuyển sách và tài liệu thư viện khác, bao gồm cả video và sách nói trên băng cassette hoặc CD, đến tận nhà quý vị. Nhân viên tiếp cận có thể giúp chọn sách cho quý vị, dựa trên sở thích của quý vị. Việc chuyển sách được lên lịch hai tháng một lần.

Viện dưỡng lão và cơ sở hỗ trợ sống (hiện không có)

Chúng tôi có thể mang đến một loại sách và phim hai tháng một lần.

Nhà hưu trí (hiện không có)

Chúng tôi mang thư viện đến 30 nhà hưu trí khác nhau mỗi tháng, cung cấp một bộ sưu tập lớn sách, sách nói, và phim cho những người cư trú tại nhà hưu trí xem duyệt và mượn.