Game Truck

Sat Mar 2
1:00 PM - 3:00 PM

GameTruck Portland is coming to the library! Drop in and enjoy their state-of-the-art Mobile Game Theater, with big screens, over 100 video games and the latest consoles, staffed by experienced GameCoaches.

Illustration of a calendar with a date circled in red ink

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.