Tutoring for Adults

Mon Apr 22
5:00 PM - 7:00 PM

ESOL
GED
Basic Literacy
Work in small groups with a tutor to learn English, prepare for the GED, and improve your reading skills.

For more information, email mcl.adult.literacy@multcolib.org or call 503.577.9984.

A black graduation mortar-board with gold tassel resting on a stack of 3 text books

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.