New Holgate Library: Traditional Vietnamese Music

Sat Jul 13
3:30 PM - 4:30 PM

Enjoy traditional Vietnamese music with David Dahl. 

traditional Vietnamese instruments

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.