Các ngày lễ đóng cửa

Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các thư viện, nhà sách The Title Wave Used Bookstore và tất cả các văn phòng hành chánh khác sẽ đóng cửa vào các ngày sau đây.

2017

Tết Dương Lịch

Chủ Nhật, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2017

Ngày Lễ Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, Ngày 16 Tháng 01 Năm 2017

Ngày Lễ Tổng Thống

Thứ Hai, Ngày 20 Tháng 02 Năm 2017

Ngày Lễ Tưởng Niệm

Thứ Hai, Ngày 29 Tháng 05 Năm 2017

Ngày Lễ Độc Lập

Thứ Ba, Ngày 04 Tháng 07 Năm 2017

Ngày Lễ Lao Động

Thứ Hai, Ngày 04 Tháng 09 Năm 2017 

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, Ngày 23 Tháng 11 Năm 2017
Ghi chú: Tất cả các thư viện sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, Ngày 22 Tháng 11.

Đêm Trước Giáng Sinh

Chủ Nhật, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2017

Ngày Lễ Giáng Sinh

Thứ Hai, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2017

Ghi chú: Các văn phòng hành chính và Hiệu Sách The Title Wave Used Bookstore cũng sẽ đóng cửa vào Thứ Ba, Ngày 26 Tháng 12.

2018

Tết Dương Lịch

Thứ Hai, Ngày 01 Tháng 01 Năm 2018