Thông báo nghỉ lễ

Trừ khi có lưu ý nào khác, tất cả các thư viện và cơ quan hành chính sẽ nghỉ vào những ngày sau đây.

2021

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ đóng cửa lúc 6 giờ tối vào thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Ngày Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 18 tháng 1 năm 2021

Ngày Tổng Thống

Thứ Hai, ngày 15 tháng 2 năm 2021

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Thứ Hai, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Juneteenth (Ngày 19 Tháng 6)

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 6, 2021

Lưu ý: Các văn phòng hành chính sẽ đóng cửa vào thứ Sáu, ngày 18 tháng 6.

Ngày Độc Lập

Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2021

Lưu ý: Các văn phòng hành chính sẽ đóng cửa vào thứ Hai ngày 5 tháng 7.

Lễ Lao Động

Thứ Hai, ngày 6 tháng 9 năm 2021

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, ngày 25 tháng 11 năm 2021

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ đóng cửa lúc 6 giờ tối vào thứ Tư, ngày 24 tháng 11.

Đêm Giáng Sinh

Thứ Sáu, ngày 24 tháng 12 năm 2021

Lễ Giáng Sinh

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021

Lưu ý: Các văn phòng hành chính sẽ đóng cửa vào thứ Năm ngày 23 và thứ Sáu ngày 24 tháng 12.

2022

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022

Lưu ý: Các thư viện và văn phòng hành chính sẽ đóng cửa lúc 6 giờ tối vào thứ Sáu ngày 31 tháng 12 năm 2021