Thông báo nghỉ lễ

Trừ khi có lưu ý khác, tất cả các thư viện, Hiệu sách cũ The Title Wave và tất cả các cơ quan hành chính sẽ nghỉ vào những ngày sau đây.

2020

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Ngày Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 20 tháng 1 năm 2020

Ngày Tổng Thống

Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Thứ Hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020

Juneteenth (Ngày 16 Tháng 9)

Thứ 6, ngày 16 tháng 9, 2020

Ngày Độc Lập

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 7 năm 2020

Lễ Lao Động

Thứ Hai, ngày 7 tháng 9 năm 2020

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, ngày 26 tháng 11 năm 2020

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Tư, ngày 25 tháng 11.

Đêm Giáng Sinh

Thứ Năm, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Lễ Giáng Sinh

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 12 năm 2020

2021

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ Sáu, ngày 1 tháng 1 năm 2021

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Năm, ngày 31 tháng 12 năm 2020