Thông báo nghỉ lễ

Trừ khi có lưu ý khác, tất cả các thư viện, Hiệu sách cũ The Title Wave và tất cả các cơ quan hành chính sẽ nghỉ vào những ngày sau đây.

2019

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ Ba, ngày 1 tháng 1 năm 2019

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Hai, ngày 31 tháng 12 năm 2018.

Ngày Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019

Ngày Tổng Thống

Thứ Hai, ngày 18 tháng 2 năm 2019

Ngày Chiến Sĩ Trận Vong

Thứ Hai, ngày 27 tháng 5 năm 2019

Ngày Độc Lập

Thứ Năm, ngày 4 tháng 7 năm 2019

Lễ Lao Động

Thứ Hai, ngày 2 tháng 9 năm 2019

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, ngày 28 tháng 11 năm 2019

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Tư, ngày 27 tháng 11.

Đêm Giáng Sinh

Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Lễ Giáng Sinh

Thứ Tư, ngày 25 tháng 12 năm 2019

2020

Ngày Tết Dương Lịch

Thứ Tư, ngày 1 tháng 1 năm 2020

Lưu ý: Tất cả thư viện sẽ nghỉ lúc 6 giờ tối vào Thứ Ba, ngày 31 tháng 12 năm 2019.