Thông báo nghỉ lễ

Trừ khi có lưu ý nào khác, tất cả các thư viện và cơ quan hành chính sẽ nghỉ lễ vào những ngày sau đây:

2022

Tết Dương lịch

Thứ Bảy, ngày 1 tháng 1 năm 2022

Lưu ý: Thư viện đóng cửa lúc 6 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Ngày lễ Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, ngày 17 tháng 1 năm 2022

Ngày lễ Tổng thống

Thứ Hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022

Ngày lễ Chiến sĩ trận vong

Thứ Hai, ngày 30 tháng 5 năm 2022

Ngày Juneteenth

Chủ nhật, ngày 19 tháng 6, 2022

Lưu ý: Văn phòng hành chính đóng cửa thứ Hai, ngày 20 tháng 6 năm 2022.

Ngày lễ Độc lập

Thứ Hai, ngày 4 tháng 7 năm 2022

Ngày lễ Lao động

Thứ Hai, ngày 5 tháng 9 năm 2022

Lễ Tạ ơn

Thứ Năm, ngày 24 tháng 11 năm 2022

Lưu ý: Thư viện đóng cửa lúc 6 giờ tối thứ Tư, ngày 23 tháng 11 năm 2022.

Lễ Đêm Giáng sinh

Thứ Bảy, ngày 24 tháng 12 năm 2022

Lưu ý: Văn phòng hành chính đóng cửa thứ Sáu, ngày 23 tháng 12 năm 2022.

Lễ Giáng sinh

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12 năm 2022

Lưu ý: Văn phòng hành chính đóng cửa thứ Hai ngày 26 tháng 12 năm 2022.

2023

Tết Dương lịch

Chủ nhật, ngày 1 tháng 1 năm 2023

Lưu ý: Văn phòng hành chính đóng cửa thứ Hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023.