Thông báo nghỉ lễ

Trừ khi có thông báo khác, tất cả thư viện, Nhà Sách Cũ The Title Wave (The Title Wave Used Bookstore) và tất cả những văn phòng hành chính đều đóng cửa vào những ngày sau đây.

2018

Tết Dương Lịch

Thứ Hai, Ngày 1 Tháng 1 Năm 2018

Ngày Lễ Martin Luther King Jr.

Thứ Hai, Ngày 15 Tháng 1 Năm 2018

Ngày Lễ Tổng Thống

Thứ Hai, Ngày 19 Tháng 2 Năm 2018

Ngày Lễ Tưởng Niệm

Thứ Hai, Ngày 28 Tháng 5 Năm 2018

Ngày Lễ Độc Lập

Thứ Tư, Ngày 4 Tháng 7 Năm 2018

Ngày Lễ Lao Động

Thứ Hai, Ngày 3 Tháng 9 Năm 2018

Lễ Tạ Ơn

Thứ Năm, Ngày 22 Tháng 11 Năm 2018
Chú ý: Tất cả các thư viện sẽ đóng cửa vào lúc 6 giờ chiều Thứ Tư, Ngày 21 Tháng 11.

Đêm Giáng Sinh 

Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 12 Năm 2018

Ngày Lễ Giáng Sinh

Thứ Ba, Ngày 25 Tháng 12 Năm 2018

 

2019

Tết Dương Lịch

Thứ Ba, Ngày 1 Tháng 1 Năm 2019