Rockwood makerspace

Thư viện Rockwood địa điểm học tập và sáng tạo

Một môi trường cùng nhau học tập trong thư viện Rockwood, makerspace chủ yếu cung cấp cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông sử dụng kỹ thuật tiên tiến và thiết bị các loại, phương tiện ứng dụng và có hướng dẫn viên. Với diện tích khu vực 1000 ft², học sinh học hỏi kỹ thuật thực tế, thiết kế và những kỹ năng trong ngành kỹ thuật bằng những buổi thực nghiệm mở tự do, thực hành tại chỗ trong phòng kỹ thuật và sân lều. Tham quan makerspace và hoạt động thực nghiệm hiện đang được cung cấp cho các trường học và tổ chức cộng đồng. Liên lạc chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Rockwood Library Makerspace

Rockwood makerspace thực hiện được nhờ quà tặng gửi đến The Library Foundation và tiền trợ cấp của Mount Hood Cable Regulatory Commission từ ngân quỹ của các công ty cable: truyền hình cáp, điện thoại và internet cung cấp.

The Library Foundation
MHCR Community Technology grants