Bucket of Books (Bộ Sách)

Buckets of Books bao gồm 24-30 cuốn sách về một chủ đề cùng với hướng dẫn của giáo viên. Hướng dẫn của giáo viên bao gồm một danh sách chú giải các trang web phù hợp lứa tuổi về chủ đề đó, một hướng dẫn để thực hiện nghiên cứu về chủ đề đó ở Thư viện Hạt Multnomah, và hướng dẫn về cách để có được thêm các bản sao của các cuốn sách. Một số bộ sách cũng bao gồm tìm kiếm chuyên sâu trên Internet cho học sinh.

Chúng tôi có bộ sách cho các chủ đề/cấp lớp sau:

Nếu quý vị muốn xem một danh sách mẫu của những cuốn sách trong bất kỳ bộ sách nào, đến trang danh sách sách của School Corps. (Những danh sách có đánh dấu * là những danh sách Buckets of Books.) Danh sách này có thể không có chính xác cùng những tên sách như bộ sách, nhưng chúng đều tương tự.

Cách có được một bộ sách?

Các liên kết trong danh sách ở trên sẽ đưa quý vị trực tiếp đến hồ sơ mỗi bộ sách trong danh mục thư viện. Để yêu cầu bộ sách, bấm vào nút Place Hold (Yêu cầu Đặt sách) và làm theo hướng dẫn trên màn hình của quý vị. Bộ sách sẽ được gửi đến chi nhánh Thư viện Hạt Multnomah mà quý vị chọn để nhận sách. Nếu bộ sách chưa bị người khác mượn, thường sẽ mất từ bốn đến năm ngày. Nếu tất cả các bộ sách đã bị mượn, quý vị sẽ được thêm vào danh sách chờ của bộ sách. Gợi ý: Hãy tìm dòng ghi "Hold" (Đặt sách) để xem có bao nhiêu người đang chờ bộ sách.

Còn các chủ đề khác thì sao?

Nếu chúng tôi không có một bộ sách về chủ đề quý vị chọn, xem thử trang danh sách sách của School Corps. Ở đó quý vị có thể thấy những danh sách sách khác và hướng dẫn về cách thu thập các bản sao của mỗi cuốn sách trong danh sách để làm Buckets of Books của riêng quý vị. Nếu quý vị không thể tìm thấy chủ đề của mình trên trang danh sách sách, School Corps có thể tạo ra một danh sách sách cho quý vị. Để yêu cầu một danh sách sách, hãy truy cập trang Cảnh báo Phân công của chúng tôi. Dịch vụ này cần ba tuần.

Chính sách của thư viện cho người mượn Bucket of Books là như thế nào?

  • Các bộ sách được cho mượn trong ba tuần. Nếu bị trả trễ, tiền phạt sẽ tích luỹ ở mức 25 cent mỗi ngày.
  • Để giữ một bộ sách lâu hơn, gọi điện cho thư viện. Nếu không có thành viên khác đang chờ, quý vị có thể gia hạn cho bộ sách.
  • Nếu quý vị có một thẻ thư viện cho nhà giáo dục, quý vị có thể mượn một bộ sách trong sáu tuần.
  • Người mượn sách có trách nhiệm trả lại tất cả các nội dung của bộ sách. (Các nội dung được liệt kê trong hướng dẫn của giáo viên.) Nếu bộ sách được trả lại mà bị mất đầu mục, người mượn sách sẽ phải trả phí $10 cho mỗi đầu mục mất tích. Thư viện sẽ thông báo cho người mượn sách bằng cách gửi một bưu thiếp đến địa chỉ của người đó, và người mượn sách có thể gọi điện để xem đầu mục nào bị mất. Nếu đầu mục bị mất được trả lại trong vòng 30 ngày thì sẽ không có phí. Chi phí để thay thế toàn bộ bộ sách là $300.
  • Vì bộ sách quá lớn để vừa với với nơi trả sách của thư viện, phải trả bộ sách trong giờ mở cửa.
  • Nếu một cuốn sách bị hư hỏng, xin không cố gắng tự sửa chữa. Thông báo cho nhân viên thư viện khi quý vị trả sách.