Kinh phí

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2013, các dịch vụ Thư Viện Hạt Multnomah được tài trợ bằng một khoản thuế tài sản dnh riêng cho Khu Vực Thư Viện Hạt Multnomah. Biện Pháp 26-143 của Hạt Multnomah được người biểu quyết thông qua vào tháng 11 năm 2012, tạo ra một khu vực thư viện lâu dài để tài trợ cho các dịch vụ thư viện và thời gian thư viện làm việc.

Mức thuế tài sản hiện hành (PDF chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) đối với Khu Vực Thư Viện Hạt Multnomah là $1.18 trên mỗi $1,000 giá trị được định giá (AV) và mức thuế của khu vực thư viện được giới hạn ở mức $1.24 trên mỗi $1,000 AV.

Thuế khu vực thư viện thay thế cho mô hình tài trợ trước đó của thư viện gồm nhiều khoản thu tùy chọn cấp địa phương tạm thời và các khoản đóng góp hàng năm tứ Quỹ Tổng Hợp của Hạt Multnomah. Các khoản thuế khu vực thư viện chỉ dành riêng để tài trợ cho các dịch vụ thư viện. Ngân sách của thư viện cho Năm Tài Chính 2014 (PDF chỉ có sẵn bằng tiếng Anh) là $67.2 triệu.