Thư viện Kenton

Weekly Hours

  • Thứ hai trưa - 6 giờ chiều
  • Thứ ba trưa - 7 giờ tối
  • Thứ tư trưa - 7 giờ tối
  • Thứ năm trưa - 7 giờ tối
  • Thứ sáu trưa - 6 giờ chiều
  • Thư bảy trưa - 6 giờ chiều
  • Chủ nhật trưa - 5 giờ chiều