Công việc

Quý vị thuộc về Thư viện Hạt Multnomah

Thư viện Hạt Multnomah là một hệ thống thư viện hàng đầu và thư viện công cộng lớn nhất của Oregon, phục vụ gần một phần năm dân số tiểu bang. Môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo, cung cấp những thách thức, và cho phép các cá nhân phát triển tiềm năng của mình trong không khí tập thể.

Thư viện Hạt Multnomah là một tổ chức học tập với quyết tâm cải thiện chất lượng liên tục và dịch vụ khách hàng xuất sắc. Thư viện tích cực tuyển người từ các nguồn gốc sắc tộc và văn hoá đa dạng để nâng cao dịch vụ cho cộng đồng đa dạng của thư viện.

Tìm hiểu thêm về việc làm tại thư viện tại Dịch vụ Việc làm Hạt Multnomah. Đọc sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của phòng nhân sự thư viện.

Tìm hiểu thêm về Đa dạng và Bao gồm tại thư viện.

Thông tin quan trọng cho các ứng viên