Sự kiện và lớp học

Chủ nhật, tháng 6, ngày 26, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 6, ngày 28, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 6, ngày 29, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ ba, tháng 7, ngày 05, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 7, ngày 06, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 7, ngày 10, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 12, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 7, ngày 13, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 7, ngày 17, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 19, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 7, ngày 20, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 7, ngày 24, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 7, ngày 26, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 7, ngày 27, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 7, ngày 31, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 02, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 8, ngày 03, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 8, ngày 07, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 09, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 8, ngày 10, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 8, ngày 14, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 16, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 8, ngày 17, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 8, ngày 21, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 8, ngày 23, 2022

5:30 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 8, ngày 24, 2022

3:00 giờ chiều

 • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.