Sự kiện và lớp học

Ví dụ: 01/26/2022
Ví dụ: 01/26/2022

Thứ tư, tháng 1, ngày 26, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 1, ngày 30, 2022

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 01, 2022

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 2, ngày 02, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 06, 2022

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 08, 2022

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 2, ngày 09, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 13, 2022

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 15, 2022

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 2, ngày 16, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 20, 2022

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

Thứ ba, tháng 2, ngày 22, 2022

5:30 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Thứ tư, tháng 2, ngày 23, 2022

3:00 giờ chiều

  • Talk Time tại Online Xem mô tả chương trình để biết chi tiết ghi danh.

Chủ nhật, tháng 2, ngày 27, 2022

11:00 giờ sáng

12:00 giờ chiều

2:00 giờ chiều

3:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 06, 2022

2:00 giờ chiều

Chủ nhật, tháng 3, ngày 13, 2022

2:00 giờ chiều