Performances

Thứ tư, tháng 6, ngày 22, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ ba, tháng 6, ngày 28, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ sáu, tháng 7, ngày 08, 2022

11:00 giờ sáng

Thứ tư, tháng 7, ngày 13, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 10, 2022

1:00 giờ chiều

Thứ tư, tháng 8, ngày 17, 2022

10:00 giờ sáng