Quản trị

Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah, do cử tri hạt bầu, quản trị thư viện. Đổi lại, các ủy viên bổ nhiệm công dân vào Ban Cố vấn Thư viện, giám sát các hoạt động của thư viện. Ban Cố vấn Thư viện họp vào ngày thứ Ba thứ hai hàng tháng tại Thư viện Trung tâm.


Hội đồng Ủy viên Hạt Multnomah

Jessica Vega Pederson, Chủ tịch

Sharon Meieran, Quận 1

Susheela Jayapal, Quận 2

Julia Brim-Edwards, Quận 3

Lori Stegmann, Quận 4

 

 

Ban Cố vấn Thư viện

Các cuộc họp của Ban Cố vấn Thư viện

Nhóm Quản lý Điều hành Thư viện

Vailey Oehlke, Director of Libraries

Shawn Cunningham, Communications and Strategic Initiatives Director

Johnette Easter, Human Resources Manager

Sonja Ervin, Equity and Inclusion Manager

Annie Lewis,  Deputy Director

Kirby McCurtis, Location Services Director

Dave Ratliff, Integrated Services Director

Katie Shifley, Finance and Facilities Director

Jennifer Studebaker, Community Services Director

Jon Worona, Director of Innovation and Technology