Google Sheets for Small Business: Tracking Expenses

Wed Mar 20
12:00 PM - 1:00 PM

In this class you'll learn how to use a Google Sheets template to track your business expenses and income for your small business. We'll cover how to:

  • categorize and track expenses accurately,
  • record income sources and calculate totals automatically
  • and utilize formulas for advanced calculations (e.g., averages, totals).

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.