Creature Teachers!

Mon Aug 5
2:00 PM - 3:30 PM

Explore the weird and wonderful world of animals! Join Creature Teachers and learn about the animal kingdom! After learning a few super cool facts, kids can meet our scaly, feathery and furry friends!

Tất cả mọi người đều được chào đón. Đối với người khuyết tật cần dịch vụ trợ giúp, hãy gọi 503.988.5123 hoặc gửi thư điện tử (email) help@multcolib.org 2-3 ngày trước khi đến chương trình.