Phòng Họp Hollywood

4040 NE Tillamook Street
Portland, OR 97212

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

42 người

Chính sách phòng họp