Phòng thí nghiệm Máy tính Gresham

385 NW Miller Avenue
Gresham, OR 97030

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

65 người