Thư viện Holgate mới: Thư pháp Việt nam

Mon Jul 15
4:00 PM - 6:00 PM

Thứ hai 15 tháng 7, 2024

4g chiều

Dang Hoa sẽ viết tên, hoặc nhóm từ ngắn theo thư pháp Việt nam trao tặng cho quý vị và các bạn.

Calligrapher in front of red art with calligraphy

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.