AANHPI: Thủ công làm xe đạp / Making a Bike Toy

Sat May 25
12:00 PM - 1:30 PM

First come first serve/Đến trước tham gia trước, không phải ghi danh. May is National Bike Month, come to Rockwood Library and make a mini bike using old CDs and craft materials around the house. Tháng Năm là tháng Đi Xe Đạp Toàn quốc, cùng tham gia giờ thủ công tại thư viện Rockwood, tạo chiếc xe đạp nhỏ bằng đĩa CD và vài vật liệu quanh nhà. 12:00-1:30 giờ trưa

Image of a paper cut out of a bicycle

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.