Thư viện Holgate mới: Nhóm Múa Lân Sư Rồng White Lotus

Sat Jul 13
9:45 AM - 11:00 AM

Thứ Bảy 13 tháng 7, 2024

9g45 sáng

Xin cùng chúng tôi và nhóm múa Lân tham gia nghi thức cắt băng khánh thành Thư viện Holgate, tòa nhà mới đầu tiên trong dự án xây dựng thư viện! Theo sau các vũ công Lân Sư Rồng đến mọi nơi trong tòa nhà để bảo đảm được cơ nghiệp và may mắn, cũng như mừng Lễ nguyên ngày.

three traditional lion dance costumes in white, green and white

All abilities are welcome. For disability accommodations, call 503.988.5123 or email help@multcolib.org 2-3 days before a program.