File Taxes for Free / Khai thuế miễn phí

сб мар 30
11:15 AM - 4:15 PM

Get free individualized tax preparation assistance in Vietnamese and English provided by IRS Certified Volunteers in partnership with Vietnamese Community of Oregon.

VNCO serves low-income patrons.

Income limits: Single $50,000; Married $80,000.

Please bring photo ID and documented proof of Social Security number, last year's W2/1099/1098, last year's tax return, last year's medical and educational receipts, as well as any current tax documents.

 

Nhận giúp khai thuế miễn phí cho các cá nhân bằng tiếng Việt và tiếng Anh do các tình nguyện viên được IRS chứng nhận và cộng tác với Cộng đồng người Việt ở Oregon. 

VNCO phục vụ người có thu nhập thấp.

Giới hạn thu nhập: Độc thân 50.000 USD; Kết hôn 80.000 USD.

Xin mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh và chứng từ về số An sinh xã hội, giấy W2/1099/1098 và tờ khai thuế năm ngoái, biên lai y tế và giáo dục năm ngoái, cũng như mọi chứng từ thuế hiện hành.

Photo of tax form and calculator

Мы рады всем посетителям с любыми возможностями. Для обеспечения безбарьерного доступа лицам с ограниченными возможностями звоните 503.988.5123 или отправьте сообщение на электронный адрес help@multcolib.org за 2-3 дня до программы.