博客:

Our Very Own Enchanted April

Đại dịch COVID-19 đang làm ảnh hưởng nặng nề cho kinh tế của mọi người dân trong cộng đồng chúng ta. Dưới đây là những nguồn thông tin hữu ích.

Thông tin được cập nhật vào ngày 26/04/2020 lúc 5 giờ chiều.

Những câu hỏi thường gặp

Tôi đang không có việc làm/ làm không đủ giờ để trang trải các chi phí. Có sự trợ giúp nào không?  

Bắt đầu lúc 10 giờ sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 4, qua mạng 211info quý vị có thể nộp đơn với quỹ Emergency Household Stabilization Funds để xin trợ giúp cho những nhu cầu cần thiết như là y tế, thực phẩm, điện nước, và tiền thuê nhà. Quỹ này rất giới hạn và sẽ cung cấp tiền mặt tới ít nhất là 2,000 gia đình. Sẽ có dịch vụ thông dịch.

Xem thông tin: Quỹ Ổn Định Hộ Gia Đình Khẩn Cấp Covid-19

Làm thế nào tôi có thể chắc chắn rằng tôi đang ở trong danh sách để được nhận tiền trợ giúp?

IRS có một trang mạng để quý vị có thể đăng ký và theo dõi vị trí của quý vị.

Tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp nếu công việc của tôi bị kết thúc do COVID-19?

Quý vị có thể đủ điều kiện.

Xin xem “OPB interview” để biết thêm chi tiết về việc xin trợ cấp thất nghiệp. 

Tôi có thể nhận trợ giúp về thức ăn ở đâu?

Nguồn bữa ăn cho các gia đình

Hướng dẫn tìm đến những nguồn thức ăn

Tôi không thể trả nổi các hóa đơn điện nước và cho những nhu cầu cần thiết khác. Có sự trợ giúp nào không?

Sở điện nước và một số cơ sở khác trong tiểu bang Oregon, tạm thời không ngừng hoặc bắt phạt nếu quý vị không thể trả tiền hóa đơn của họ và có những nguồn lực khác có thể dùng.

Tôi lo lắng về việc trả tiền thuê nhà trễ và sẽ bị đuổi. Có sự trợ giúp nào không?

Các nhà lãnh đạo địa phương đã công bố một lệnh hoãn các vụ trục xuất người thuê nhà ở Quận Multnomah và nhà của chính phủ.

Tôi lo ngại rằng doanh nghiệp của tôi không thể tiếp tục mở cửa. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Được trợ giúp về dự kiến doanh nghiệp, tư vấn, hỗ trợ tài chánh và hơn nữa

Tôi không đủ tiền mua máy tính hoặc dịch vụ Internet. Có sự trợ giúp nào không?

Có. Đây là đường dẫn đến trang tìm ra Internet và máy tính với giá thấp trong khu vực của quý vị. Ngoài ra, mọi người có thể dùng Internet công cộng (public hotspots) của công ty Xfinity cho đến khi có thông báo thêm.

Hỏi chúng tôi khi cần trợ giúp

Nhân viên thư viện sẽ làm mọi cách để có thể trợ giúp quý vị. Gửi thư điện tử cho chúng tôi.

Tin tức và thông tin liên quan

Liên bang

Tuần này quốc hội đã thông qua và tổng thống đã ký một gói cứu trợ khác với nguồn vốn bổ sung cho các doanh nghiệp nhỏ, bệnh viện và thử nghiệm. Thời hạn nộp thuế thu nhập liên bang đã được hoãn đến ngày 15 tháng 7. Các đề xuất lập pháp liên bang bổ sung đang được xem xét.

Tiểu bang

Nhận thông cáo báo chí, lệnh điều hành, và thông tin liên quan khác của tiểu bang được dẫn trực tiếp từ trang mạng của thống đốc Kate Brown. 

Địa phương

Trang nguồn thông tin chính thức về Vi-rút Corona của Quận Multnomah cung cấp tin tức, các hướng dẫn, nguồn lực và thông tin thật sự.

Tổ chức Community Service Network đang theo dõi những thay đổi của các dịch vụ bao gồm thức ăn, chỗ ở, chăm sóc sức khỏe, giao thông vận chuyển và nhiều thứ khác.

新冠状病毒 COVID-19大流行对我们社区和民众产生了深远的经济影响。以下提供了一些有用的资源。 

这篇内容更新于 4/5/20,下午3点。

常见问题

如果我因COVID-19而失业了,我是否有资格获得失业救济?

你可能有资格

我如何取得食物的帮助?

家庭食物资源
食物资源指南

我无法支付公共服务帐单。如何取得帮助?

许多公共服务已切断或停止和其他可用资源

我担心拖欠租金而被驱逐。如何取得帮助?

当地政府在穆鲁玛郡和公共房屋发佈了暂停租客驱逐令.

我担心我的生意不能继续经营。 如何取得帮助?

取得业务规划,咨询和财务援助等Prosper Portland向翡翠区和老城区/唐人街受影响的企业提供15万美元的赠款. 企业可以向美国小企业管理局(SBA)申请“薪资保护计划”(PPP)贷款 .
联邦计划是最近通过的CARES法案的一部分, 它提供贷款给企业以帮助在COVID-19危机期间保持劳动力和就业。请联系SBA俄勒冈州民政事务处以取得更多资料. 

我负担不起电脑或互联网服务。如何取得帮助? 

这是您地区的廉价互联网和可负担电脑。 此外,Xfinity提供 公共wi-fi上网器 给民众,直到另行通知为止。

向我们寻求帮助 

图书馆职员会竭尽所能为您提供帮助。请发电邮给我们。


相关新闻和信息


联邦政府

国会通过和总统签署了《家庭第一冠状病毒应对法令》,以资助检测,带薪病假,失业帮助和食物资源。 联邦所得税的提交截止日期已推迟至7月15日。其他联邦立法提案正在考虑中。

州政府 

俄勒冈州州长 Kate Brown 宣布了一系列打击病毒扩散的措施和资源,包括对失业人士和雇主的新支持。 她还宣布成立了一支工作团队,以增加对俄勒冈州经商理念的关注和支持。

地方政府 

穆鲁玛郡的新型冠状病毒资源网站提供新闻,指南,资源和真实信息。


社区服务网络也正在跟进, 包括食物,庇护所,医疗保健,交通等服务的变化。

We all had plans. I was going to visit the island in New Jersey where my mother lives, see my family and swim in the ocean. My sister and I were going to meet up in Pittsburgh and canvass together before the presidential election. I was starting to dream about a trip to Colorado to visit a friend, imagining how we’d hike in the Rockies as wildflowers bloomed, how we’d drink wine on her deck. 

Absolutely none of this will be happening this year. Instead, I’m taking walks, circling my neighborhood, staying close to home because I definitely don’t want to use a public bathroom- even if I could find one that was open.

I know that a lot of you are sad about canceled trips, too. I know it’s not the same, but reading can offer vivid settings that are definitely not my neighborhood or, presumably, yours. The books on this list are all downloadable. Consider immersing yourself in another place while we stay home to try to protect the people who live in all the places.

English

All Multnomah County libraries are closed until further notice due to COVID-19. Please do not return materials. You will not be charged.

Español

Todas las bibliotecas del Condado de Multnomah están cerradas hasta nuevo aviso debido al COVID-19. Por favor no devuelva los materiales prestados ahora. No se le cobrará ningún recargo.

Tiếng Việt

Tất cả thư viện Quận Multnomah đóng cửa do COVID-19 cho đến khi có thông báo thêm. Không trả lại thư liệu cho thư viện. Bạn sẽ không bị tính phí.

Русский

Все библиотеки округа Малтнома закрыты до дальнейшего уведомления из-за COVID-19. Просьба материалы не возвращать. Штрафы за материалы на данное время отменяются.

汉语

因应新冠状病毒 (COVID-19) 在社区传播的影响,所有穆鲁玛郡的图书馆都已 暂停开放,直到另行通知。请不要归还您借出的书或片子。您不会有任何因 逾期不归还的罚款。

Three Penguins Walking
Looking for a useful distraction? Participate in crowd-sourced science or transcription projects to help researchers across the world!

Try your hand at being a citizen scientist by gathering or reviewing data that researchers need to analyze!

More interested in historical research? There are many opportunities to transcribe archival documents, making their contents available to researchers and members of the public. 

You might be keeping safe at home but enjoy these live online performances from some amazing library children’s performers.

Resources for older adults

Are you looking for resources and activities for older adults? Check out these great ideas from Library Outreach Services:

Scrabble pieces spelling "support"

 

Resources for caregivers of older adults

Are you a caregiver for an older adult? Find support and resources from these organizations:

 • Timeslips.org has free stories, images and audio to spark meaningful engagement with family members who have dementia. 
 • Aging and Disability Resource Connection is providing multilingual local support for caregivers and older adults. You can call or email ADRC at 503.988.3646 or adrc@multco.us  for 24-hour information and assistance to seniors, people with disabilities, and caregivers.
 • The Alzheimer's Association 24/7 help line (800.272.3900) is providing specialists and master’s-level clinicians to give confidential support and information to people living with Alzheimer’s, caregivers, families and the public.

This is a challenging time, whether it is being physically distanced from our friends and peers, lack of routine, not getting to do our regular activities, or being home with others that don’t understand us. This can be a challenge to our mental health and well being. We have gathered some resources aimed at teens for coping and that help foster mental health.

If you need to talk to someone, the Oregon Youth Line is in service, and is staffed by teens. You can call (877-968-8491), text “teen2teen” to 839863, or use their chat option. This is a great service if you just need to talk to someone outside your home, and/or if you are in crisis.

Available through the library, Teen Health and Wellness is inviting teens to share their stories to help connect with other teens about similar fears and concerns. Also on the site are resources for mind, mood and emotions and more.

Be sure to be taking breaks for self-care. Here are some suggestions:

If you have 2 minutes:

 • Take a few deep breaths or stretch
 • Doodle, daydream, or look at a photo of a loved one
 • Let someone know that you may need some time to talk later
 • Enjoy a peppermint stick of gum
 • Think of three things that you are grateful for
 • Acknowledge an accomplishment
 • Massage your forehead or hands

If  you have 5 minutes:

 • Listen to music and sing out loud
 • Jot down your dreams or goals
 • Run in place, do some jumping jacks, or walk up and down the stairs
 • Have a cleansing cry
 • Note a strength or quality you value in someone else and tell them
 • Send an email or text that had been nagging you
 • Play with your pet
 • Clean a portion of your bedroom
 • Enjoy a snack and/or cozy beverage

If you have 10 minutes:

 • Write in your journal
 • Call a friend you haven’t had a chance to talk to or see in a while
 • Take some quiet time to reflect on what you need from others in your life and how you can ask for help
 • Surf the web for inspiring quotes
 • Take a brisk walk or dance to music you enjoy
 • Find some things to add to your room or desk that will make you smile - photos, inspiring or funny quotes, or a souvenir from a meaningful event
 • Find a quiet place to meditate

If you have 30 minutes:

 • Find a writing prompt online, or pick a book at random, write the first line, and write your own story from there
 • Play a game with someone online or in your house
 • Cook, bake, or craft
 • Exercise or do yoga
 • Take a hot bath
 • Finish a project you started, but never got back to

How can you hold a family book discussion that will work for grandparents, parents and kids alike? Take a look at this list of suggested titles in ebook or downloadable audio. Some, like Roxanne Dunbar-Ortiz's An Indigenous People's History of the United States come in both adult, and young reader editions. Others, like Kafka's Metamorphosis and Angie Sage's Maximillian Fly share similar themes, so you can talk about the book you've read and pose general questions for everyone to discuss. Are you going to give it a try? Send us a note to tell us how it worked, or make suggestions for titles that have worked for your family.

Pages

Subscribe to