Người lớn

Thư viện Hạt Multnomah tin rằng con người không bao giờ nên ngừng học hỏi, không bao giờ nên ngừng phát triển và tất cả chúng ta cần được khuyến khích để kết nối với cộng đồng của chúng ta. Chúng tôi tin rằng các thư viện công miễn phí là nền tảng của một xã hội phồn thịnh, nơi mà tất cả mọi người được khuyến khích theo đuổi cơ hội thăng tiến. Chúng tôi sẽ hướng dẫn những người muốn học hỏi và ủng hộ cơ hội đầy đủ để phát triển cá nhân.