Phòng cộng đồng - Thư viện trung tâm

801 SW 10th Avenue
Portland, OR 97205

(503) 988-5123

Chỗ ngồi tối đa

50 người

Chính sách phòng họp